24 mei 2018

Privacy statement

Kinderopvang Rekentool Kinderopvang Rekentool, gevestigd aan Stephensonstraat 45
Zoetermeer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://kinderopvang-rekentool.nl
Stephensonstraat 45
Zoetermeer +31657609857

Website

De enige persoonsgegevens die wij verwerken op de website komen van het contactformulier komen bij ons per email binnen. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Rekentool

In de kinderopvang-rekentool zelf worden geen persoonsgegevens opgeslagen. Ook ip adressen worden niet gelogd. Er worden alleen geanonimiseerde gegevens opgeslagen om een beeld te krijgen van het gebruik. Klanten kunnen dit op verzoek uit laten zetten, alleen kunnen ze dan geen statistieken meer zien van het gebruik van de rekentool.

CRM

Kinderopvang Solutions Kinderopvang Rekentool maakt gebruik van een CRM (Customer Relationship Management) systeem voor het beheren van contactinformatie en telefonische gespreksnotities met (potentiele) kinderopvangorganisaties.

De volgende informatie wordt in ons CRM systeem opgeslagen en is afkomstig uit een openbare lijst met gegevens van Kinderopvangorganisaties in Nederland, of actief zelf aan ons verstrekt:

-Naam Kinderopvangorganisatie
-Emailadres
-Telefoon
-Website
-Aantal kindplaatsen
-Postcode
-Plaatsnaam

Naast bovengenoemde houdt Kinderopvang Solutions na het hebben van telefonisch contact met één van deze kinderopvangorganisaties wanneer telefonisch verkregen de volgende informatie bij;

-Voornaam gesproken persoon
-Achternaam gesproken persoon
-Voornaam decision making unit persoon
-Achternaam decision making unit persoon
-Emailadres
-Telefoonnummer

Bovengenoemde gegevens worden door Kinderopvang Solutions uitsluitend gebruikt voor eigen commerciële activiteiten vanuit Kinderopvang Solutions en worden niet gedeeld met derde partijen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en en dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kinderopvang-rekentool.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Kinderopvang Rekentool verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Kinderopvang Rekentool verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Kinderopvang Rekentool neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kinderopvang Rekentool) tussen zit. Kinderopvang Rekentool gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
– Een berekenings module voor het berekenen van de kinderopvangtoeslag voor ouders van Kinderopvanginstellingen. Bij dit process worden geen persoonsgegevens dooor Kinderopvang-rekentool.nl opgeslagen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kinderopvang Rekentool bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie) van persoonsgegevens:

persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
Factuurgegevens personalia + adres + email > 7 jaar na stoppen dienst > Verplichtingen belastingdienst
CRM.> 7 jaar na stoppen dienst, als de gegevens niet via openbare wegen zijn verkregen > Benaderen (potentiele) klanten.

Delen van persoonsgegevens met derden
Kinderopvang Rekentool verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Kinderopvang Rekentool gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kinderopvang Rekentool en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@kinderopvang-rekentool.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Kinderopvang Rekentool wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Kinderopvang Rekentool neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@kinderopvang-rekentool.nl